JMBG (ser/eng)

Već nekoliko mjeseci traje agonija građana BiH koji su postali roditelji nakon 12.februara 2013. jer njihova djeca administrativno ne postoje. Ustavni sud BiH donio je presudu kojom se izvan snage stavlja državni Zakon o matičnom broju i ona je službeno stupila na snagu 12. februara, kada je objavljena u Službenom glasniku BiH. , pa novorođena djeca ostaju bez matičnog broja. Stranke iz Federacije, zbog problema u tom entitetu, srušile su tri zakona – o matičnom broju, o državljanstvu i o prebivalištu i boravištu.Prije toga, u maju 2011. godine, Ustavni sud BiH donio je rješenje kojim se Parlamentu BiH nalaže da državni Zakon o matičnom broju usuglasi sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.Kako navodi Dnevni list, riječ je o naredbi da se u Zakon o matičnom broju BiH ugrade službeni nazivi opština u Republici Srpskoj koje imaju dvojna imena. Riječ je o dvadesetak opština, primjerice Bosanskom Brodu/Brodu, Bosanskom Šamcu/Šamcu, Bosanskom Novom/ Novom Gradu, Skender Vakufu/Kneževu, Bosanskoj Dubici/Kozarskoj Dubici, Bosanskoj Gradiški/Gradiški, Mostaru/Istočnom Mostaru, Stocu/Berkovićima, Ključu/Ribniku, Jajcu/ Jezeru…Od 12. februara situacija je takva da službenici Ministarstava unutarnjih poslova nemaju više nikakve zakonske osnove i uporišta da dodjeljuju i upisuju novorođenoj djeci jedinstveni matični broj, odnosno da ih upisuju u matične knjige rođenih.

Poslije 12.februara…

Improvizovalo se, kao i obično, pa su “nevidljive” bebe dobile privremene matične brojeve kako bi mogle ostvariti osnovna ljudska prava. Jedini nedostatak, ništa bitan  nekim tamo koji odlučuju, je da po osnovu privremenog matičnog broja bebe mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje jedino na teritoriji BIH, da ne mogu dobiti pasoš i još neke sitnice. I tu je kap prelila čašu…

Zbog bolesne  bebe, koja se mora liječiti u inostranstvu a zbog privremenog JMBG ne može dobiti  pasoš javnost se digla. Protesti su počeli pred  Parlamentom BiH. Protesti i glas zdravog razuma. Napokon.

Danas

Danas su se ljudi kojima je stalo i koji hoće Belmini da omoguće liječenje u inostranstvu došli ispred Parlamenta BiH. Građani traže zakon. Bebe traže zakon. Nadam se da će ga naći. Podržite bebe, proširite vijest ako ne možete biti tamo. To je najmanje što možete uraditi.

Zaključak

Sve antiutopije su prognozirale groznu budućnost gdje će  ljudi biti samo brojevi ali ovo je gore od “1984.” Imamo administrativno nevidljive bebe koje nemaju jednaka prava sa ostatkom nepravednog svijeta…samo jer su rođene na pogrešan datum u pogrešnoj zemlji. Šta drugo reći nego

——————————————————

Invisible babies

The agony of BiH citizens who became parents after February 12, 2013 has been going on for several months now because their children administratively do not exist.

The Constitutional Court has ruled and repealed the state Law on Unique Master Citizen Number (JMBG). That ruling officially came into force on February 12, when it was published in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina. So, newborn children remained without their identification number. The parties from the Federation, due to problems in that entity, abrogated three laws – the laws on identification number, citizenship and residence. Before that, in May 2011, the BH Constitutional Court made the decision and ordered the BH Parliament to harmonize the state Law on Master Identification Number with the Law on Territorial Organization of the Republic of Srpska. According to the Dnevni list, this is an order to incorporate the official names of municipalities of the Republic of Srpska which have dual names into the Law on Unique Master Citizen Number of Bosnia and Herzegovina. There are some twenty municipalities such as Bosanski Brod/Brod, Bosanski Šamac/Šamac, Bosanski Novi/ Novi Grad, Skender Vakuf/Kneževo, Bosanska Dubica/Kozarska Dubica, Bosanska Gradiška/Gradiška, Mostar/Istočni Mostar, Stolac/Berkovići, Ključ/Ribnik, Jajce/ Jezero… Since February 12, the situation has been such that the officials of the Ministry of Internal Affairs have no longer any legal basis and grounds to assign and register identification numbers for newborn children, i.e., to register them in the civil register of births.

After February 12….

 

As usual, there were some improvisations and the “invisible” babies got their temporary identification numbers so they could exercise their basic human rights. The only drawback, not so important to those who make decisions, is that the babies with temporary identification number are entitled to health insurance only on the territory of Bosnia and Herzegovina, they cannot get a passport and some other trifles. It was the straw that broke the camel’s back …

Because of one sick baby which needs to be treated abroad and cannot get her passport due to the temporary JMBG, the public stood up. The protests began before the BiH Parliament. The protests and the voice of common sense. Finally.

 

Today

Today, the people who care and who want to make possible for Belmina to be treated abroad came in front of the BH Parliament. Citizens demand the law. The babies demand the law. I hope they get it. Support the babies, spread the news if you cannot be there. It is the least you can do.
Conclusion

All utopias predict a terrible future where people will be just numbers but this is worse than “1984.” We have administratively invisible babies who do not have equal rights as the rest of the unjust world … just because they were born on the wrong date in the wrong country. What else to say but…

Jebi te (Fuck you)

M ater (Motherfuckers)

B ando (Gang full of)

G ovnarska (Shit)

prevod: Borislava Gvozden